ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
62
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
52
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
56
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
53
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
55
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
54
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
54
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
52
9   Link   นิรดา/พรพิมล
50
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
55
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
54
12   Link   กัลยา/กันทิมา
55
13   Link   นริศรา/ปริยากร
52
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
52
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
52
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
52
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
52
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com