ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
47
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
39
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
42
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
40
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
40
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
39
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
40
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
38
9   Link   นิรดา/พรพิมล
37
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
40
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
40
12   Link   กัลยา/กันทิมา
40
13   Link   นริศรา/ปริยากร
38
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
38
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
39
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
38
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
38
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com