แผนการเรียนการสอน

User Rating: / 2
PoorBest 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   รหัสวิชา 3204-2002 สอนโดย ครุูปริษา  ปั้นดี

หน่วยกิต 3(4)  เวลา 4  ชั่วโมง  ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
**********************************************************************************

จุดประสงค์รายวิชา
     • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำนวน
     • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันพีชคณิต
     • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมตริกซ์ มิต อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์
     • มีทักษะในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
     • เห็นคุณค่าของการนำคณิตศาสตร์มาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา
     • คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
     • ประยุกต์ใช้หลักทางพีชคณิตบูลีนในการแก้ไขปัญหาทางตรรกศาสตร์
     • ประยุกต์ใช้หลักการแคลคูลัสในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐาน และพีชคณิตบูลีน ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและอัลกอริทึม เมตริกซ์ และดีเทอร์มีแนน กฏของคราเมอร์  การดำเนินการเปลี่ยนแถวเชิงมูลฐาน ลิมิต อนุพันธ์ (Derivative) ปฏิยานุพันธ์ (Intergrated )

สัปดาห์ที่่                  เนื้อหาการเรียนการสอน
     1      มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเลขฐาน
     2      เข้าใจการแปลงเลขฐานโดยวิธีลัด
     3      เข้าใจการบวก ลบ คูณ และหารเลขฐาน
     4      เข้าใจหลักการคำนวณโดยใช้คอมพลีเมนต์ของคอมพิวเตอร์
     5      เข้าใจนิยามของฟังก์ชัน และพีชคณิตของฟังก์ชัน
     6      เข้าใจฟังก์ชันประกอบ และฟังก์ชันอินเวอร์ส
     7      เข้าใจความหมายประพจน์
     8      เข้าใจพีชคณิตบูลีน และการใช้พีชคณิตบูลีนลดรูปฟังก์ชันสวิตซ์
     9      ทดสอบกลางภาค ( เข้าใจเรื่องระบบเลขฐาน ฟังก์ชัน ประพจน์
            พีชคณิตบูลีน และลดรูป ฟังก์ชันสวิตซ์ )
    10     เข้าใจวิธีการเขียนเซต มีทักษะการดำเนินการบนเซต และสมบัติ
            ของตัวดำเนินการบนเซต
    11     เข้าใจแผนภาพของเวนส์และเพาเวอร์เซต
    12     เข้าใจเกี่ยวกับเมตริกซ์
    13     เข้าใจเกี่ยวกับการคูณเมตริกซ์ และดีเทอร์มินันต์
    14     เข้าใจเกี่ยวกับดีเทอร์มินันต์ เอกลักษณ์การคูณ และ
            อินเวอร์สการคูณ
    15     เข้าใจเกี่ยวกับลิมิต ฟังก์ชันต่อเนื่อง และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
    16     เข้าใจเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการหาอนุพันธ์
            อันดับสูง
    17     เข้าใจเกี่ยวกับการหาอินทิเกรต และการหาอินทิกรัล
    18     ทดสอบปลายภาค ( เข้าใจหลักการคำนวณ วิธีการเขียนเซต
            แผนภาพของเวนส์ เมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ ดีเทอร์มินันต์ ลิมิต
            ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอินทิเกรต
            และการหาอินทิกรัล )

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com