ลักษณะรายวิชา

ลักษณะวิชา

User Rating: / 2
PoorBest 

alt


1. รหัสและชื่อวิชา 3204 – 2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Design and Development)


2. สภาพรายวิชา  หมวดวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนที่ 1


4. พื้นฐาน การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป/การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML


5. เวลาศึกษา  เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 18 สัปดาห์

รวมทั้งสิ้น 72 ชั่วโมงตลอดภาคเรียนและควรมีเวลาศึกษานอกเวลาเรียนอีก 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


6. หน่วยกิต 3 (4) 3 หน่วยกิต  4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


7. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ - เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์

- มีทักษะในการประยุกต์ใข้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์

- มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


8. มาตรฐานรายวิชา   1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

                              2.  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ


9. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์กรณีศึกษา
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com