สบค.21 โปรแกรมสำเร็จรูปฯ/1/54

User Rating: / 1
PoorBest 
สบค.21  ที่คะแนนไม่ถึง 50 หรือส่งงานไม่ครบมาพบครูที่ห้องแนะแนวด่วน
ผลการเรียนวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ รหัส 3000-0201 ภาคเรียนที่ 1/2554
เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล สมุด สอบ ppt คุณธรรม  บวกลายเซ็นต์ ลบส่งงานช้า รวม เกรด
30 20 30 20     100
5332042003 นางสาวพรพิมล สีเหลือง 26 18 24 17

85 4
5332042004 นางสาวพิมลพรรณ รื่นรมย์                   17 20 28.5 19

84.5 4
5332042005 นางสาวอุทัยทิพย์ รวดเร็ว 26 16 28.5 20 6
96.5 4
5332042006 นางสาวปรียาภัทร สงเคราะห์ 15 18 24 15 7 -5 74 3
5332042007 นางสาวสรัสนันท์ โตสัมพันธ์ 6 16 28.5 18 7
75.5 3.5
5332042008 นางสาวรัตติยาภรณ์                   กุลเดช 24 20 27 20

91 4
5332042009 นางสาวประกายฟ้า สายจันทร์ 22 20 27 16

85 4
5332042010 นางสาวดวงมาศ พุทธรักษ์ 27 20 28.5 20

95.5 4
5332042011 นางสาวนิตยา สามุล 12 18 30 17 7
84 4
5332042013 นางสาววาสนา กัลยาบุตร 16 18 24 15 7
80 4
5332042015 นางสาวเสาวภา บุญหวาน 15 20 30 18

83 4
5332042016 นางสาวทิพย์สุดา ไชยหงษ์ 28 16 22.5 16 7
89.5 4
5332042017 นางสาวอมรรัตน์ พรมชาติ 12 20 28.5 19 6
85.5 4
5332042018 นางสาววนิดา แสงลอย 12 16 22.5 18 7
75.5 3.5
5332042019 นางสาวสุปราณี โพธิ์อุดม 23 16 22.5 17 1.5
80 4
5332042020 นางสาวรุ่งนภา พงค์พีระ 13 10 30 16 1
70 3
5332042021 นางสาวนัชฎาพร ศิลาโชติ 11 18 30 13 4
76 3.5
5332042022 นางสาวลลิตา พรมสมบัติ 8 18  15 18  1
60 2
5332042023 นางสาวพิภาพร สังขาว 22 20 30 19

91 4
5332042024 นางสาวยุพา มะโนธรรม 8 20 24 20
-5 67 2.5
5332042025 นางสาวสิริรักษ์ วันยุมา 24 20 15 18 1
78 3.5
5332042026 นางสาวกัลยาณี แก้วภักดี 23 16 27 18 7
91 4
5332042027 นางสาวสุวรรณี ประคองใจ 7 10 30 13 1 -5 56 1.5
5332042028 นางสาวทัศนีวรรณ                   ดีอยู่ 15 5 30 20 7 -5 72 3
5332042029 นางสาวสกุลรัตน์ คำผง 18 5 30 20 7 -5 75 3.5
5332042030 นางสาวศิริกรณ์ นิยม 22 16 22.5 17 7
84.5 4
5332042031 นางสาวไพรวัลย์ ชะบา 24 10 28.5 10 6
78.5 3.5
5332042032 นางสาวพรพิมล กล่อมปัญญา 20 20 30 18

88 4
5332042034 นางสาวสุกัญญา ไชยพรหม 17 16 27 18 6
84 4
5332042039 นางสาวรุ่งนิภา พรมชาติ 22 16 28.5 19 7
92.5 4
5332042040 นางสาวอลิษา เกษหงษ์ 24 16 28.5 18

86.5 4

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com