สบค.21 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง/1/54

User Rating: / 1
PoorBest 

สบค.21  ที่คะแนนไม่ถึง 50 หรือส่งงานไม่ครบมาพบครูที่ห้องแนะแนวด่วน
ผลการเรียนวิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัส 3204-2204   ภาคเรียนที่ 1/2554
เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล สมุด 1 สมุด 2 สอบ เอกสารเว็บ คุณธรรม  ลายเซ็น รวม เกรด
60   10 20 10   100  
5332042003 นางสาวพรพิมล สีเหลือง 51
7 19.5 8
85.5 4
5332042004 นางสาวพิมลพรรณ รื่นรมย์ 25 13 7 15 8 7 75 3.5
5332042005 นางสาวอุทัยทิพย์ รวดเร็ว 50.5
7 20 8
85.5 4
5332042006 นางสาวปรียาภัทร สงเคราะห์ 21 10 6 5 4
46
5332042007 นางสาวสรัสนันท์               โตสัมพันธ์       14 26 10 13 9 8 80 4
5332042008 นางสาวรัตติยาภรณ์ กุลเดช 49.5 8 8 19.5 10
95 4
5332042009 นางสาวประกายฟ้า สายจันทร์ 43 7 10 16 8
84 4
5332042010 นางสาวดวงมาศ พุทธรักษ์ 52 6 7 15 10
90 4
5332042011 นางสาวนิตยา สามุล 33 8 9 13.5 5
68.5 2.5
5332042013 นางสาววาสนา กัลยาบุตร 41 6 7 19.5 7
80.5 4
5332042015 นางสาวเสาวภา บุญหวาน 34 12 18.5 7 8 8 87.5 4
5332042016 นางสาวทิพย์สุดา ไชยหงษ์ 41 6 7 19.5 10
83.5 4
5332042017 นางสาวอมรรัตน์ พรมชาติ 48 6 10 14.5 10
88.5 4
5332042018 นางสาววนิดา แสงลอย 48.5 6 7 20 6
87.5 4
5332042019 นางสาวสุปราณี โพธิ์อุดม 42 8 7 20 4
81 4
5332042020 นางสาวรุ่งนภา พงค์พีระ 40
8 18.5 5
71.5 3
5332042021 นางสาวนัชฎาพร ศิลาโชติ 32 8 9 13.5 4
66.5 2.5
5332042022 นางสาวลลิตา พรมสมบัติ 34.5
5 19 2
60.5 2
5332042023 นางสาวพิภาพร สังขาว 52 8 9 19.5 7
95.5 4
5332042024 นางสาวยุพา มะโนธรรม 37 6 6 5 1 10 65 2.5
5332042025 นางสาวสิริรักษ์ วันยุมา 48 8 5 19 9
89 4
5332042026 นางสาวกัลยาณี แก้วภักดี 52 8 10 16 10
96 4
5332042027 นางสาวสุวรรณี ประคองใจ 36 8 6 18.5 4
72.5 3
5332042028 นางสาวทัศนีวรรณ ดีอยู่ 31.5 6 8 18.5 4 5 73 3
5332042029 นางสาวสกุลรัตน์ คำผง 5 31 8 18.5 10
72.5 3
5332042030 นางสาวศิริกรณ์ นิยม 50
7 19.5 8
84.5 4
5332042031 นางสาวไพรวัลย์ ชะบา 42

20 7 2 71 3
5332042032 นางสาวพรพิมล กล่อมปัญญา 48 6 9 19.5 9
91.5 4
5332042034 นางสาวสุกัญญา ไชยพรหม 50 8 8 19.5 6
91.5 4
5332042039 นางสาวรุ่งนิภา พรมชาติ 49.5
10 14.5 10
84 4
5332042040 นางสาวอลิษา เกษหงษ์ 43 8 10 13 5 1 80 4{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com