สบค.11/2/54

User Rating: / 1
PoorBest 
สบค.11 ที่คะแนนไม่ถึง 50 หรือส่งงานไม่ครบพบครูที่ห้องแนะแนวด่วน  
ผลการเรียนวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รหัส 3204-2202
ที่ ชื่อ - สกุล สมุด เว็บ Dream รูปเล่ม  จิตพิสัย รวม เกรด50 20 10 20 100
5332042083 นางสาวน้ำค้าง เปี่ยมจันทร์ 37.5 17 9 16 80 4
5432042001 นางสาวบุษบง พงศ์พีระ 36 18 9.5 20 83.5 4
5432042002 นางสาวบุษบา พงศ์พีระ 33.5 18 9.5 20 81 4
5432042003 นางสาวจันทรา สมร 32 10 6 11 60 2
5432042004 นางสาวธัญธิการ์ บัวสด 36 10 6 17 70 3
5432042005 นางสาวนันทินี พานจันทร์ 40 15 7 18 80 4
5432042006 นายศุภเลิศ สุขช่วย
10 5 7 22
5432042007 นายเกรียงไกร อภัยวงศ์ 38.5 15 7 20 80.5 4
5432042008 นางสาวพรพิมล เพชรผา 31 15 7 20 73 3
5432042012 นางสาววิภาดา โสทะกะมาตร 36 19 8.5 20 83.5 4
5432042013 นางสาวรสสุคนธ์ ขอกลาง 39 19 8.5 18 84.5 4
5432042015 นางสาวสุนิสา นาคคำ 38 19 8.5 20 85.5 4
5432042019 นางสาวดาริกา รินทร 34 18 9.5 18 80 4
5432042020 นางสาวอารีญา รัตนา 32 15 7 13 67 2.5
5432042021 นางสาวเดือน นักพรม 31 15 7 20 73 3
5432042023 นางสาวสกุลทิพย์ วิบูลย์อรรฐ์ 30 18 5 16 70 3
5432042024 นางสาวพรสุดา ประดู่ 32 10 6 13 61 2
5432042026 นางสาววิยะดา ปราบจันดี 40 15 7 20 82 4
5432042027 นางสาวพันธิพา เสนคราม 39 15 7 20 81 4
5432042029 นางสาวกรรณิการ์ สีสัน 40 15 7 20 82 4
5432042030 นางสาวเนตรนภา เกษา 28.5 19 9.5 20 77 3.5
5432042031 นางสาวนงนุช ศรีเลิศ 35 19 9.5 18 81.5 4
5432042032 นางสาววิลาวัลย์ พิมพ์น้อย 30.5 19 9.5 20 80 4
5432042033 นางสาวสมฤทัย บุญคง 39 17 9 17 82 4
5432042034 นางสาวจรัญญา สงใส 36.5 17 9 20 82.5 4
5432042037 นางสาวเพ็ญจันทร์ วงศ์สวัสดิ์ 38.5 17 9 20 84.5 4
5432042039 นางสาวสีสุดา นันทะบรรณ์ 38.5 19 8.5 18 84 4
5432042040 นางสาวเบญจมาศ ชัยมงคล 27 13 5 18 63 2

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com