สบค.21 e-commerce 1/54

User Rating: / 32
PoorBest 

 สบค. 21  สงสัยสอบถามคะแนนที่ครูด่วนนะคะ  
 ผลการเรียนวิชา การพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา 1/54  
 ที่ ชื่อ - สกุล สมุด รายงาน/web คุณธรรม ปรับเพิ่ม เพิ่ม รวม เกรด
40 40 20     100
5332042003 นางสาวพรพิมล สีเหลือง 33 25 16 5
79 3.5
5332042004 นางสาวพิมลพรรณ รื่นรมย์ 31 25 17 5
78 3.5
5332042005 นางสาวอุทัยทิพย์ รวดเร็ว 31 25 16 5
77 3.5
5332042006 นางสาวปรียาภัทร สงเคราะห์ 30 25 18 5
78 3.5
5332042007 นางสาวสรัสนันท์ โตสัมพันธ์ 19 20 20 5 1 65 2.5
5332042008 นางสาวรัตติยาภรณ์ กุลเดช 30 25 20 5
80 4
5332042009 นางสาวประกายฟ้า สายจันทร์ 31 25 16 5
77 3.5
5332042010 นางสาวดวงมาศ พุทธรักษ์ 31 25 20 5
81 4
5332042011 นางสาวนิตยา สามุล 20 25 16 5
66 2.5
5332042013 นางสาววาสนา กัลยาบุตร 31 25 16 5
77 3.5
5332042015 นางสาวเสาวภา บุญหวาน 29 30 20 5
84 4
5332042016 นางสาวทิพย์สุดา ไชยหงษ์ 30 20 13 5
68 2.5
5332042017 นางสาวอมรรัตน์ พรมชาติ 30 25 20 5
80 4
5332042018 นางสาววนิดา แสงลอย 30 20 11 5
66 2.5
5332042019 นางสาวสุปราณี โพธิ์อุดม 30 20 14 5
69 2.5
5332042020 นางสาวรุ่งนภา พงค์พีระ 29 30 16 5
80 4
5332042021 นางสาวนัชฎาพร ศิลาโชติ 31 25 14 5
75 3.5
5332042022 นางสาวลลิตา พรมสมบัติ 28 20 14 5
67 2.5
5332042023 นางสาวพิภาพร สังขาว 30 30 20 5
85 4
5332042024 นางสาวยุพา มะโนธรรม 31 25 18 5
79 3.5
5332042025 นางสาวสิริรักษ์ วันยุมา 29 20 20 5
74 3
5332042026 นางสาวกัลยาณี แก้วภักดี 21 25 14 5
65 2.5
5332042027 นางสาวสุวรรณี ประคองใจ 21 30 16 5
72 3
5332042028 นางสาวทัศนีวรรณ ดีอยู่ 28 30 16 5
79 3.5
5332042029 นางสาวสกุลรัตน์ คำผง 31 30 20 5
86 4
5332042030 นางสาวศิริกรณ์ นิยม 39 20 16 5
80 4
5332042031 นางสาวไพรวัลย์ ชะบา 31 20 14 5
70 3
5332042032 นางสาวพรพิมล กล่อมปัญญา 29 30 20 5
84 4
5332042034 นางสาวสุกัญญา ไชยพรหม 32 25 14 5
76 3.5
5332042039 นางสาวรุ่งนิภา พรมชาติ 29 25 16 5
75 3.5
5332042040 นางสาวอลิษา เกษหงษ์ 30 20 20 5
75 3.5


{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com