สบค.11/159

User Rating: / 3
PoorBest 

ปวส.1 กลุ่ม สบค.11.คณะวิชาบริหารธุรกิจ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ.วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล คะแนนสมุด รายงาน คุณธรรม รวม สอบทฤษี เพิ่มรวม เกรด
50 20 10 80 20
100
1 5932040048 นางสาวกนกวรรณ ถ้ำทอง


0

0 ข.ร.
2 5932040049 นายนันธวัฒน์ ทองภิระ 50 17 10 77 15
92 4
3 5932040050 นายแพง พันธ์งาม 30 16 8 54 6
60 2
4 5932040051 นางสาวสุนีย์ บุญจอม 45 14 10 69 18.5
87.5 4
5 5932040052 นางสาวกนกวรรณ พวงพันธ์ 39-2 20 9 66 18
84 4
6 5932040053 นางสาวกรองกาญจน์ กิ่งเกษ 35-2 20 8 61 9
70 3
7 5932040054 นายกิตติภูมิ บุญร่วม 44 20 7 71 6
77 3.5
8 5932040055 นายจักรกฤษณ์ บุตรสอน 28 17 4 49 16.5
65.5 2.5
9 5932040056 นายจักรภัทร ทองทั่ว 53 20 10 83 14
97 4
10 5932040059 นางสาวชนกนาถ เชื้อต่อมา 46.5 15 6 67.5 15.5
83 4
11 5932040062 นายชุติพงค์ ภิญโญ 39-4 14 3 53.5 6.5
60 2
12 5932040065 นางสาวณัฐรินทร์ อนันเทพา 36 15 10 61 14.5
75.5 3.5
13 5932040067 นางสาวดาราวัลย์ ใยโท 49-2 17 8 72 12
84 4
14 5932040068 นายธรรมลักษณ์ จิตตะยะโสธร 52 20 10 82 12
94 4
15 5932040071 นางสาวนภาพร ศรีนารักษ์ 46 20 10 76 5
81 4
16 5932040072 นางสาวนฤมล บัวจันทร์


0

0 ข.ร.
17 5932040073 นางสาวนฤมาลย์ สุขสวาท 50 20 6 76 11.5
87.5 4
18 5932040074 นางสาวนวลมณี บุญยิ่ง 40 14 10 64 16
80 4
19 5932040075 นางสาวนัดดา การะเกด


0

0 ข.ร.
20 5932040076 นางสาวนุชนาฎ วันเฮียง 41 14 0 55 7
62 2
21 5932040077 นางสาวบัวขาว การพัฒน์ 34.5 20 7 61.5 3.5
65 2.5
22 5932040078 นายปกาศิต ศรีจันทร์แจ้ง 47 15 8 70 13.5
83.5 4
23 5932040082 นายพงศธร พวงศรี 30 16 9 55 5
60 2
24 5932040083 นางสาวพรสุดา โสดามุข 41 20 10 71 9
80 4
25 5932040087 นางสาวมนธิกา พรมสมบัติ 36 15 4 55 7
62 2
26 5932040088 นางสาวมาริสา จันรอง 37 20 10 67 13
80 4
27 5932040091 นางสาวรัชนีกร คำนัน 25 20 0 45 9.5 5.554.5 2
28 5932040097 นายวิโรจน์ วงค์มณีย์

25.5

17 2.545 10.5
55.5 1.5
29 5932040098 นายวีระชัย ฝังนิล 52 17 10 79 10.5
89.5 4
30 5932040099 นางสาวศรัญญา มีมานะ 35 14 0 49 7 456 2
31 5932040101 นางสาวศศิวลี พรมพิลา 48 20 10 78 8.5
86.5 4
32 5932040102 นางสาวศิริพร พันธพัฒน์ 36-2 15 2 51 17
68 2.5
33 5932040106 นายสรายุทธ เทวา 9 17 0 17 7.5
24.5
34 5932040109 นางสาวสุชาดา กรไกร 49 17 10 76 13
89 4
35 5932040111 นางสาวสุดารัตน์ แก้วกัณหา


0

0 ข.ร.
36 5932040118 นายสุรชา สรสิทธิ์ 35 16 10 61 19
80 4
37 5932040122 นายอานันท์ พรมชาติ 37 15 10 62 20
82 4
38 5932040124 นางสาวเพียงรวี ปานนาค 42 20 10 72 12
84 4
39 5932040126 นายธนากร กันนาลี 30 15 5 50 7.5
57.5 1.5
40 5932040129 นายเอกชัย นามวิชา 50 20 10 80 11
91 4
41 5932040130 นายภูมินท์ พงษ์ทอง 50 17 10 77 14.5
91.5 4
{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com