สบค.12/159

User Rating: / 3
PoorBest 

ปวส.1 กลุ่ม สบค.12...คณะวิชาบริหารธุรกิจ...สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ที่ ชื่อ - สกุล สมุด รายงาน คุณธรรม รวม สอบปฏิบัติ เพิ่ม รวม เกรด
50 20 10 80 20 100
1 นางสาวจิฬาภรณ์ พิมพะนัต 47-2 18 7 70 12.5
82.5 4
2 นางสาวจีรวรรณ ถึงไชย 43-2 13 6 60 14.5 1 75.5 3.5
3 นางสาวชลิตตา เกตเกษร 44.5-2 18 9 69.5 7
76.5 3.5
4 นางสาวชุติกาญจน์ ตาราศาสตร์ 38 18 8 64 17.5
81.5 4
5 นางสาวณัฎฐณิชา สุขอนันต์ 41 19 10 70 14.5
84.5 4
6 นางสาวณัฐนิชา วรรณจันทร์ 49-2 18 9 74 12
86 4
7 นางสาวดวงเดือน บัวเขียว 44 14 8 66 10
76 3.5
8 นางสาวธัญทิวา บุญตะนัย 43 13 5 61 11
72 3
9 นางสาวนภากานต์ ระยับศรี 47.5 15 10 72.5 19.5
92 4
10 นางสาวประกายแก้ว ศิรินัย 44 9 9 62 18.5
80.5 4
11 นางสาวปวีณา ชูใจ 36 9 9 54 14
68 2.5
12 นางสาวปิยวรรณ ดาวสุข 44.5 19 10 73.5 16.5
90 4
13 นางสาวพัชริดา พวงพลอย 44.5 15 9 68.5 18.5
87 4
14 นางสาวพัชรี ศรีละออน 43 19 10 72 14.5
86.5 4
15 นางสาวพิกุลแก้ว วงษ์หนองแล้ง 46 18 3 67 17
84 4
16 นางสาวยุพิน บุตรดาษ 40 17 8 65 16
81 4
17 นางสาวรัชนี จอกแก้ว 47 19 9 75 16.5
91.5 4
18 นางสาวรุ่งรัตน์ บัวงาม 40.5 16 9 65.5 14 1 80.5 4
19 นางสาววรรณภา ศรวิชัย


0

0
20 นางสาววรรณศิริ จิตรบุญ 38 18 10 66 19.5
85.5 4
21 นางสาววรัญญา จันริศิล


0 0
0
22 นางสาววิราภรณ์ สมาน 28 12 6 46 20
66 2.5
23 นางสาวศศิมา คำแท่ง 45 15 8 68 18.5
86.5 4
24 นางสาวศิริรุ่ง สมพร 43 16 8 67 16.5
83.5 4
25 นางสาวศิริลักษณ์ งอมสงัด 38 9 6 53 5 2 60 2
26 นางสาวศิริวรรณ แป้นกล่ำ 45-4 14 8 63 8
71 3
27 นางสาวสังเวียน มะวงค์ 41.5-4 18 8 63.5 16.5
80 4
28 นางสาวสุกัญญา ภาพันธ์ 35.5 16 9 60.5 18.5 1 80 4
29 นางสาวสุดารัตน์ มะโน 46 17 7 70 13
83 4
30 นางสาวสุธิดา ผิวสว่าง 41 17 2 60 16
76 3.5
31 นางสาวสุธิตา สีตาแสน 32-2 18 2 50 13.5
63.5 2
32 นางสาวสุนิษา พรมประดิษฐ์ 36-2 13 4 51 12
63 2
33 นางสาวสุภานันท์ กัณหาบุตร


0

0
34 นางสาวสุภาพร ศรีสมบัติ 36 18 10 64 10 1 75 3.5
35 นางสาวสุมินตรา ลุนศรี 44 9 9 62 17 1 80 4
36 นางสาวอภิญญา ฐานวงศ์ 42.5 15 9 66.5 15
81.5 4
37 นางสาวอมิตา ศิลารักษ์ 31-2 12 0 41 14.5
55.5 1.5
38 นางสาวอัญชลี เจริญศรี 47 17 8 72 13.5
85.5 4
39 นางสาวเกษร รักษาภักดี 44 18 10 72 19.5
91.5 4
40 นางสาวเสาวลักษณ์ หลักทอง


0

0
41 นางสาวสุกัญญา บัวแย้ม 38 18 3 59 19.5
78.5 3.5
42 นางสาวเฟื่องฟ้า ภูคำ


0

0
{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com