มบค.11+สบค.12/2/53

User Rating: / 0
PoorBest 
วิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา 32042202  ระดับชั้น ปวส.1
สอนโดย ครูปริษา ปั้นดี  มบค.11 และ สบค.12   ภาคเรียนที่ 2/2553 
ที่ รหัสประจำตัว

ชื่อ - สกุล

คะแนน (80) คุณธรรม-จริยธรรม (20 )


คะแนนเต็ม 100เกรด
 1 2 3 5 4 6  7

เพิ่ม
 5  3 5 30 10 5  22  20  100 5
1 5332042044 น.ส.ปนัฎฐา พรหมจารีย์  0  0  5  0  0  0  0
 -
2 5332042054 น.ส.วรรณวิภา ทองทิพย์  5  0  5  25  5  18.5  13  76.5   5 4
3 5332042057 น.ส.นันต์ธิญา แอนโก  5  3  5  26.5  0  5  20  6  70,5 5 3.5
4 5332042058 น.ส.รุ่งทิวา จันทา  5  0  5  26.5  6  5  19  12  78.5 5 4
5 5332042060 น.ส.ปองฤทัย ชิณราม  0  5
 6
 18,5  0  29
 1
6 5332042061 นายประคอง ธรรมนิยม  0  -  -  -  -

7 5332042063 นายพรมสรรค์ ศรีสุแล  5  0  5  31  10
 20  20  95 5 4
8 5332042064 น.ส.พรพรรณ กาทอง  5  3  5  30  5  5  18,5  16  87.5 5 4
9 5332042066 น.ส.กมลชนก ภววิจารย์  5  3  0  11  0  5  18.5  13  55 5  2
10 5332042070 น.ส.จันทร์ดิม ฉาย  5  5  22  5  5  16  20  81 5 4
11 5332042071 น.ส.ไลเฮียง โกด  5  5  26  5  5  13.5  18  80.5 5 4
12 5332042072 นายเดชา วงษ์ภักดี  0  5  20.5  10
 16.5  8  60 5 2.5
13 5332042073 นายอรรถชัย พันธ์วิไล  5  5  17  5
 16.5  12  60 5 2.5
14 5332042075 นายอลงกรณ์ ตองอบ  5  5  26  7
 17  17  80 5  4
15 5332042076 นายจิระศักดิ์ ทองแสน  0  5  18  0
 17 10  50 5  1.5
16 5332042077 น.ส.นริษา พุทธรักษ์  0  5
 6

0  11
 1
17 5332042078 น.ส.สายสุดา สร้อยศรี  0  0  0  0
 0  0  0
 -
18 5332042079 น.ส.พิลัยลักษณ์ บัวจันทร์  5  5  26.5  5
 8.5  13  66 5 3
19 5332042080 น.ส.จันทร์จิรา พิงพวย  5  5  26  5
 11.5  10  65 5 3
20 5332042081 น.ส.ไลซิม เฮียง  5  5  26  5  5  16  20  85 5  4
21 5332042082 น.ส.ศิริรัตน์ ดี  5  5  24.5  5  5  13,5  19  80 5  4
22     5332042041 นายโสพล แนวทะวิต   6  5  30  9
 18.5  15  85 5  4
23  5332042042  นายยุทธชัย  สมมุติ   5  5  25  10
 17  16  81 5  4
24  5332042043  น.ส.วิไล  สมจิตร   5  5  26.5  9
 11.5  7 67 5 3
25  5332042046  น.ส.แสงพลอย  ทิมขลิบ   4  5  24  5  5  19  12  77 5 4
26  5332042048  น.ส.วรรณทิพย์  ศรีสุระ   0  5
 0

 0  5
 0
27  5332042050  น.ส.กาญจนา  ศรีมงคล   5  5  28  6  5  18.5  10  80 5  4
28  5332042052  น.ส.ศิริพร  อ่่อนช้อย   5  5  25  5
 8.5  14  65 5 3
29  5332042035  นายศิริวัฒน์  บุญเสนา   5  5  22  8
 20  17  80 5  4

งานที่ 1   เริ่มต้นการใช้งาน Dreamweaver

งานที่ 2  คำอธิบายรายวิชา

งานที่ 3  กิจกรรม 5 ส.

งานที่ 4  ทดสอบปฏิบัติ

งานที่ 5  สมุดจด/แบบฝึกหัด

งานที่ 6  ทดสอบ link ใน Dreamweaver

ง่านที่ 7  การสร้างและ upload เว็บเพจ

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com