มบค.21/2/53

User Rating: / 0
PoorBest 
วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 ระดับชั้น ปวส.2
สอนโดย ครูปริษา ปั้นดี  มบค.21 ภาคเรียนที่ 2/2553 
ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล คะแนน (80 ) คุณธรรม-จริยธรรม (20)  รวม (100) เกรด
 1  2  3  4  5


10 10 30  20  10  20  100
1 5232042087 นส.เข็มทอง กิ่งเกษ  10  6  21  19  10  15 81  4
2 5232042088 นส.สุนิสา บุญเภา (ออก)  -  -  -  -  -  -  -  -
3 5232042089 นส.ศรัญญา สาระทา  5  8  20  19  10  10 72  3
4 5232042090 นส.รุ่งทิวา สมใจ  0  8  20  19 10   14 71  3
5 5232042091 นส.ไพจิตร ผลจำรัส 5  8  26 19  10   14 82  4
6 5232042103 นส.พรประภา ขุนดำ  10  6  26  19  10  16 87  4
7 5232042104 นส.วิลาพร พวงศร  8  6  23  20  10  14 81  4
8 5232042105 นส.อัฉราภา ศิลาโชติ  10  6  26  20  10  14 86  4
9 5232042106 นส.เบญจภรณ์ ใสกระจ่าง  0  10  27  20  10  13 80  4
10 5232042107 นส.ทับทิม ฝ่าฝน  7  5  23  17  10  18 80  4
11 5232042108 นส.พัชรินทร์ บุตรบุราณ  10  6  27  20  10  16 89  4
12 5232042109 นส.อรุณี เภาแก้ว  10  10  18  18  10  11 77  3.5
13 5232042111 นส.จันทร์เพ็ญ สถานพงษ์  10  10  16  18  10  12 76  3.5
14 5232042112 นส.กิจฏิญาพร โพรามาตร์ 6  6  24  20  10  16 82  4
15 5232042113 น.ส.อรอนงค์ พิลัย  10  10  24  20  10  11 85  4
16 5232042119 นส.พัชราภรณ์ แหวนวงษ์  10  6  20  19  10  12 77  3.5
17 5232042127 นายรังสรรค์ ไสยศรีจันทร์  10  10  24  18  0  19  81  4
18 5232042130 นส.อรัญญา วงษ์จันทร์  10  6  20  20  10  9 75  3.5
19 5232042134 นส.ไฉไล จันทร์พูล  10  6  26  20  10  14 86  4
20 5232042135 นส.ลดาวัลย์ บุญศรี  7  5  24  17  10  11 74  3
21 5232042138 นส.เกษมณี อ้อมแก้ว  0  10  20  20  10  0 60  2
22 5232042140 นส.วิลาวัลย์ มาลี  5  5  25  17  10  15 77  3.5

1. ติดตั้ง appserv&joomla

2. เริ่มต้นสร้างเว็บตามหัวข้อที่ตนเองเลือก เปลี่ยน template

3. สมุดฝึกงาน/แบบฝึกหัด

4. ใบงานการเขียนเว็บ joomla

5. รูปเล่ม

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com