สบค.22/2/53

User Rating: / 0
PoorBest 
วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 ระดับชั้น ปวส.2
สอนโดย ครูปริษา ปั้นดี  สบค.22   ภาคเรียนที่ 2/2553 
ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล คะแนน (80 คะแนน) คุณธรรม-จริยธรรม (5 คะแนน) รวม เกรด
 1  3  4  5


 10  50  15  10  10  5  100
1 5232042001 น.ส.พิมพิมล ไฝดง  7  49  14  10  8  2  90  4
2 5232042002 น.ส.อภิญญา ใยคำ  5  43  10  10 6  0 74  3
3 5232042003 น.ส.จารุวรรณ บุญปัญญา  5 50  8  10  6  1 80 4
4 5232042014 น.ส.เกศสุดา ศรีเมือง  6  45  8  10  9  5 83  4
5 5232042017 น.ส.เทียมจันทร์ ผาสุข  5.5  48  0  10  8  5 76.5  3.5
6 5232042019 น.ส.ปัณฑิตา ปรีชา  2  36  0  10  9  0 57+3  2
7 5232042031 น.ส.สุพัตรา ถ้ำทอง  5.5  47  10  10  8  4 84.5  4
8 5232042035 น.ส.วิจิตรา นันทสาร  5  41  9  10 6  0 71 3
9 5232042040 น.ส.สุพัตรา บุญส่ง  5  48  8  10  8  3 82 4
10 5232042043 น.ส.ศศิธร พรหมประสิทธิ์  5  47  8  10  8  5 83  4
11 5232042045 น.ส.นิติยา มะเค็ง  5  42  13  10  5  3 78  3.5
12 5232042046 น.ส.สุกานดา ประมวล  6  47.5  8  10  8  5 84.5  4
13 5232042048 น.ส.อภิญญา ศรีจันทร์  4  48  12  10  7  1 82  4
14 5232042052 น.ส.สุนิสา จันทิสาร  6.5  45  11  8  8  3  81.5  4
15 5232042055 น.ส.อัมพร สุระเกษ  7.5  43  13  10  8  5 86.5  4
16 5232042060 น.ส.นิศากร ประเสริฐ  4  46  8  10 6 1 75  3.5
17 5232042061 น.ส.สุชาดา เขียวสุก  5  45  9  10  6  0 75  3.5
18 5232042062 น.ส.สุนิกร สำแดงภัย  5  36  6  10  9  5 71  3
19 5232042073 นายพีรศักดิ์ วงษ์เจริญ  9.5  38  15  10  8  5 85.5  4
20 5232042074 น.ส.ธิดารัตน์ คำจันทร์  5  49  8  8  8  0 78  3.5
21 5232042075 น.ส.ฉัจชญาภรณ์ จงราช  5  41  12  10  5  0 73  3
22 5232042076 น.ส.วนิชญา อนุพันธ์  6.5  46  8  10  6  0 76.5  3.5
23 5232042078 น.ส.สิริษา นิธิศกรวิชญ์  4  37  13  8  8  0 70  3
24 5232042079 น.ส.สุปราณี ดอกมะเดื่อ  5  45.5  8  10  8  3 79.5+.5  4
25 5232042084 น.ส.เพชรปราณี ศรีละพันธ์  5  48  8  10  7  5 83 4
26 5232042116 น.ส.วิมลรัตน์ วงศ์ประเทศ  7  49  8  10  8  5 87 4 
27 5232042125 น.ส.เดือนเพ็ญ นัยนิตย์  8  48  6  10  8  5 85 4
28 5232042126 น.ส.นารินทร์ บุตรโต  8.5  49  13  10  8  3 91.5  4
29 5232042129 น.ส.รัญญา คำเหลือ  6  39  6  10  5  0 66  2.5
30 5232042136 น.ส.พัชราภรณ์ น้อยมิ่ง  5  45  6  10  7  3 76  3.5

1. ทดสอบเรื่อง CMS คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2. สมุดจดงาน

3. ติดตั้งและใช้งาน joomla

4. เปลี่ยน template อัพหัวเว็บใหม่

5. เขียนเว็บเสร็จสมบูรณ์

 {jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com