สบค.23/2/53

User Rating: / 0
PoorBest 


วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 ระดับชั้น ปวส.2
สอนโดย ครูปริษา ปั้นดี  สบค.23   ภาคเรียนที่ 2/2553 
ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล คะแนน (80 คะแนน)                คุณธรรมจริยธรรม (20 คะแนน)
 1
2 3  4  5  6

 คุณธรรม

 รวม เกรด
10
21 10 19  10  10  20  100
1 5232042005 น.ส.สุพัตรา ปราโมทย์  4.5   5   16 10   18  10  9  18  86  4
2 5232042006 น.ส.สุวรรณี รัตนวัน  5.5
9 10  11  10  9  10  64.5+.5  2.5
3 5232042009 น.ส.จิราวรรณ ตุ่นเมือง  8.5
 16  10  16  8  10  18  86.5  4
4 5232042011 น.ส.ขนิษฐา ตะนะสุข  5
 21 10   7  10  9  20  82  4
5 5232042012 นายสวัสดิ์ เพ็งบุญ  6.5
 16  10  20  10  9  17  88.5  4
6 5232042015 น.ส.พุทธา บุญพึ่ง

 14  10  18  10 5  16  73  3
7 5232042016 น.ส.นิติยา ขันวงษ์
 6.5  16
 12  10  9  16  69.5+.5  3
8 5232042021 น.ส.มณธิชา ศรีมายา  3  4  8.5  10  4  10  5  9  50.5+5  1.5
9 5232042023 น.ส.วรัญญา บูระพา
 7  16  10  19  10  8  15  85  4
10 5232042026 น.ส.นิติยา ค่องอ้อย
 7  16  10  13  10  9  19  84  4
11 5232042027 น.ส.ธัญลักษณ์ สุทาศรี  6.5
 16  10  15  10  8  17  82.5  4
12 5232042028 นายสันติ ศิลาโชติ  3.5  5  13  10  14  10  5  15  72  3
13 5232042030 น.ส.ชนามาศ สีดำ  4.5  5  16  10  16  10  8  17 82  4
14 5232042034 น.ส.ทิพวรรณ หมอทิพย์
 4.5  16  10  17  10 9  16  82  4
15 5232042037 นายสุทธิชาญ จุมพล  5.5
 16  10  15  10  5  19  80.5  4
16 5232042038 น.ส.จิราภรณ์ เรืองฤทธิ์  6.5
 16  10  11  8  10  15  76.5  3.5
17 5232042049 น.ส.อักษรศิลป์ โจมทอง  6.5
 16  10  22  10  8  17  89  4
18 5232042053 น.ส.เบญจมาภรณ์ วงศ์รักษ์
 8  16  10  15  10 5  15  79  3.5
19 5232042054 น.ส.พิมพ์ใจ พลทะกลาง  6
 16  10  19  10 5  20  86
20 5232042071 น.ส.รุ่งทิพย์ แสงใส  4.5  5  10  10  17  10  8  20  80  4
21 5232042072 นายธวัชชัย แสงสิงห์  6
 16  10  15  10  9  17  83  4
22 5232042081 น.ส.อัญชนา ศิริกา
 6.5  12
 15  9  5  15 63  2
23 5232042086 นายคธาวุธ ทำนองดี  6.5
 16  10  13  10  9  16  80.5  4
24 5232042115 น.ส.เสาวคนธ์ สุรัตน์  6.5
 22  10  6  9 5  16  74.5+.5  3.5
25 5232042120 น.ส.เกื้อกูล ตระกูลพงษ์  6.5
 16  10  19  9  3  17  80.5  4
26 5232042122 น.ส.สุภาพร แก้วจันทร์  7.5
 16  10  17  9  3  19  81.5  4
27 5232042124 น.ส.ทิพวรรณ แก้วอุดร  4  4.5  16  10  18  10  8  20  86.5  4
28 5232042131 น.ส.ยุวธิดา แซ่เอียว
 8  13 10   15  9 5  14  74  3
29 5232042132 นายวินิจ ตะเคียนราม  3  4  16  10  15  10  9  14  78  3.5
30 5232042133 น.ส.ดวงกมล บุญนำ  2  3  20  10  6  9  3  15  66  2.5
31 5232042137 นายสุพรรณ สุระโคตร  7.5
 16  10  17  8  10  14  82.5  4

1. สอบเรื่อง CMS คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2. คะแนนเก็บสมุด ครั้งที่ 1

3.ติดตั้ง Appserve & joomla

4.คะแนนเก็บสมุด ครั้งที่ 2

5. เปลี่ยน template และเปลี่ยนรูปมีรูปตนเองที่หัวเว็บ

6. เว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ตามใบงาน{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com