มบค.21/2/54-joomla

User Rating: / 1
PoorBest 


มีข้อสงสัยเรื่องคะแนนให้สอบถามครูด่วน  ก่อนวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555  เวลา 12.00 น.

วิชาการพัฒนาเว็บเพเจชั้นสูง รหัส 32042204   มบค.21/2/54

ที่ ชื่อ - สกุล
 1  
2 3   
4 รวม

20 

35 25         บวก FBสูตรคูณ 20 100 บวกเพื่ม
1 น.ส.วรรณวิภา    ทองทิพย์ 19 64.5 30 34.5 20 16 4 20 93.5
4
2 น.ส.นันต์ธิญา   แอนโก 8 55 30 25 18 17 2 19 70
3
3 น.ส.รุ่งทิวา   จันทา 12 55.5 30 25.5 15 18 4 20 72.5 2.5 3.5
4 น.ส.ปองฤทัย   ชิณราม 0 42 30 12   14   14 26 24 1
5 นายพรมสรรค์   ศรีสุแล 20 59 30 29 25 18 2 20 94
4
6 น.ส.พรพรรณ   กาทอง 14 59 30 29 18 17 2 19 80
4
7 น.ส.กมลชนก ภววิจารย์ 8 58 30 28 18 14 2 16 70
3
8 น.ส.จันทร์ดิม ฉาย 10 58.5 30 28.5 23 20 2 20 81.5
4
9 น.ส.ไลเฮียง โกด 0 53 30 23 23 20   20 66
2.5
10 นายเดชา วงษ์ภักดี 10 44.5 30 14.5 25 18 2 20 69.5 0.5 3
11 นายอรรถชัย พันธุ์วิไล 9 47.5 30 17.5 20 18 2 20 66.5 3.5 3
12 นายอลงกรณ์ ตองอบ 19 60 30 30 21 20 4 20 90
4
13 นายจิระศักดิ์ ทองแสน 15 56 30 26 23 20 2 20 84
4
14 น.ส.นริษา พุทธรักษ์ 9 48 30 18 21 12   12 60 5 2.5
15 น.ส.ไลซิม เฮียง 10 57 30 27 23 20 2 20 80
4
16 น.ส.ศิริรัตน์ ดี 9 58.5 30 28.5 23 20 2 20 80.5
4


1. ทดสอบสร้างเว็บเพจ/ติดตั้ง appserv/ติดตั้ง joomla/โมดูล/เมนู/ลิงค์ภายนอก

2. คะแนนสมุดจด/แบบฝึกหัด (ได้เท่าไรลบ 30 เพื่อให้คะแนนรวมไม่เกิน 100)

3. คะแนนเขียนเว็บ online

4. คะแนนคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรม  เต็ม 20 บวกความดี  หักผิดข้อตกลง/กติกา

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com