สบค.21/2/54-Math

User Rating: / 1
PoorBest 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สบค.21 ภาคเรียนที่ 2/2554

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  ชั้น สบค.21  ภาคเรียนที่ 2/2554
ที่ ชื่อ - สกุล 1 2 3 4   5 เกรด
                         คะแนนเต็ม 20 20 40 20 บวกเพิ่ม รวม
1 น.ส.พรพิมล  สีเหลือง          15 18 19.5 20   72.5 3
2 น.ส.พิมลพรรณ  รื่นรมย์ 10 12 16.5 19 2.5 60 2
3 น.ส.อุทัยทิพย์  รวดเร็ว 12 21.5 37 20   90.5 4
4 น.ส.ปรียาภัทร  สงเคราะห์ 10 15 20 20   65 2.5
5 น.ส.สรัสนันท์  โตสัมพันธ์ 13 17 24 19 2 75 3.5
6 น.ส.รัตติยาภรณ์  กุลเดช 10 20.5 10 20 4.5 65 2.5
7 น.ส.ประกายฟ้า  สายจันทร์ 11 20 17.5 20   68.5 2.5
8 น.ส.ดวงมาศ  พุทธรักษ์ 10 16 16 18 5 65 2.5
9 น.ส.นิตยา  สามุล 10.5 7 17.5 20 5 60 2
10 น.ส.วาสนา  กัลยาบุตร 10 15.5 15 19 5.5 65 2.5
11 น.ส.เสาวภา  บุญหวาน 10 20 10.5 19 5.5 65 2.5
12 น.ส.ทิพย์สุดา  ไชยหงษ์ 10 21.5 31 20   82.5 4
13 น.ส.อมรรัตน์  พรมชาติ 14 12 14 20 5 65 2.5
14 น.ส.วนิดา  แสงพลอย 10 10 12 20 8 60 2
15 น.ส.สุปราณี   โพธิ์อุดม 13 18.5 13.5 20   65 2.5
16 น.ส.รุ่งนภา  พงศ์พีระ 12 19 21 19   71 3
17 น.ส.นัชฏาพร  ศิลาโชติ 12 18 26.5 19   75.5 3.5
18 น.ส.ลลิตา  พรมสมบัติ 10 16 9 17 8 60 2
19 น.ส.พิภาพร  สังขาว 10 19 11 20 5 65 2.5
20 น.ส.ยุพา  มะโนธรรม 12 17.5 4.5 19 7 60 2
21 น.ส.สิริรักษ์  วันยุมา 10 12.5 9.5 20 8 60 2
22 น.ส.กัลยาณี  แก้วภักดี 11 20 28.5 20 0.5 80 4
23 น.ส.สุวรรณี  ประคองใจ 10 12 6 16 11 55 1.5
24 น.ส.ทัศนีวรรณ  ดีอยู่ 15 25 33 19   92 4
25 น.ส.สกุลรัตน์    คำผง 17 24.5 29.5 20   91 4
26 น.ส.ศิริกรณ์  นิยม 12 20 19 20   71 3
27 น.ส.ไพรวัลย์  ชบา 12 21 24 20   77 3.5
28 น.ส.พรพิมล  กล่อมปัญญา 10 10 12 20 8 60 2
29 น.ส.สุกัญญา  ไชยพรหม 10.5 23 32.5 20   86 4
30 น.ส.รุ่งนิภา  พรมชาติ 10 17 17.5 20 0.5 65 2.5
31 น.ส.อลิษา  เกษหงษ์ 17 20 27 20   84 4

1. สอบครั้งที่ 1

2. คะแนนสมุดและแบบฝึกหัด

3. สอบครั้งที่ 2

4.คุณธรรมจริยธรรม

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com