ผลการเรียน สบค.22 1/58

วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง  กลุ่ม สบค.22 ภาคเรียนที่ 1/58
ที่ เลขที่ ชื่อ - สกุล

คุณธรรม

(20 คะแนน)

สอบ1

(20คะแนน)

หักปกครองแผนก

                สมุด              

 รวม      

(80คะแนน)        

รูปเล่มเว็บ

(10คะแนน)   

รูปหน้าเว็บ (10 คะแนน)

รวม

(100 คะแนน

เกรด
1 5732042001 นางสาวขนิษฐา ศรีมายา 20-1-2=17      5+5-236+16*2/3=356087753.5
2 5732042006 นางสาวสายสุดา ชื่อนอก 20-1-2=17 18-244+16*2/3=407388894
3 5732042013 นางสาวธวัลรัตน์ จันหอม 20-1=19 16-344+16*2/3=40
7288884
45732042017 นางสาวสุนิสา แสงกอง 20-2-2-2-1-2=11 10-336+11*2/3=3149        06551.5
5 5732042034 นายโชติภูมิ สุวะพัฒน์ 20-1-1-2=16 3-136+11*2/3=31
49        56602
65732042041 นางสาวนิภาดา จำปาพันธ์ 20-2-1=17 8
43+16*2/3=396486783.5
7 5732042042 นางสาวสุภัทรา สุทธี 20-1-2=17 10
27+16*2/3=295687713
8 5732042043 นางสาวอริตา รัตนะโสภา 20-2-1=17 8-239+14*2/3=35588
662.5
9 5732042044 นางสาวปรีชาภรณ์ ลุกูล 20-2-1=17 18-144+17*2/3=417588914
10 5732042054 นางสาวณัฐฐาพร นารี 20-2-1=17 16-245+14.5*2/3=397088864
11 5732042055 นางสาวจุไรวรรณ พุทธรักษา 20-2-1=17 16-236+16*2/3=356688824

{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com